van: Tot: Check beschikbaarheid
top of page

Algemene voorwaarden

Je reservering betalen

Bij MyHotelSteenwijk kun je contant of met creditcard/betaalkaart betalen.

Prijzen

Toeristenbelasting moet altijd rechtstreeks aan het hotel worden betaald.

Inchecken

Inchecken kan tussen 15.00 uur en 20.00 uur.  Kom je na 20.00 uur aan, dan graag contact met ons opnemen. 

Onze check out tijd is om 10.30 uur. Indien je later wilt uitchecken, is dit mogelijk tegen een vergoeding (op basis van beschikbaarheid).

Annuleren van je hotelreservering

Breng ons in het geval van een annulering altijd zo snel mogelijk op de hoogte via een mail of telefonisch. Annuleren kan kosteloos bij een boeking van 1of 2 kamers tot op de dag van aankomst 11:00 uur. Bij een boeking van 3 kamers of meer gelden de volgende annuleringskosten:

- Annulering eerder dan 4 weken voor de gereserveerde datum, dan brengen wij geen kosten in rekening.

- Annulering tussen 3 - 4 weken voor de aankomstdatum, dan brengen wij 25% van de reserveringswaarde in rekening.

- Annulering tussen 2 - 3 weken voor de aankomstdatum, dan brengen wij 50% van de reserveringswaarde in rekening.

- Annulering tussen 1 - 2 weken voor de aankomstdatum, dan brengen wij 75% van de reserveringswaarde in rekening.

- Annulering 1 - 0 week voorafgaans aan de aankomstdatum (of bij een no-show), dan brengen wij 100% van de reserveringswaarde in rekening

12 Aansprakelijkheid van het horecabedrijf

12.1De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover het horecabedrijf terzake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen.

12.2Onverminderd het bepaalde in artikel 4.6 is het hotelbedrijf niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het hotel zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart het hotelbedrijf tegen aanspraken van gasten terzake. Het hier bepaalde geldt niet voorzover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het hotelbedrijf.

12.3Onverminderd het bepaalde in de artikelen 12.7 en 12.8 is het horecabedrijf nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door het horecabedrijf bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.

12.4In geen enkel geval is het horecabedrijf gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan:

  • de reserveringswaarde of, indien dat meer is.

  • het door de verzekeraar van het horecabedrijf aan het horecabedrijf terzake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;

  • de terzake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

12.5Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt is het horecabedrijf nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.6Het horecabedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.7Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 4.6 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat is het horecabedrijf verplicht de schade aan deze goederen tengevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

12.8Indien het horecabedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het horecabedrijf nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het horecabedrijf opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het horecabedrijf.

12.9De klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) vrijwaart het horecabedrijf volledig terzake iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke de gast en/of enige derde jegens het horecabedrijf mocht geldend maken, indien en voor zover deze aanspraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door het horecabedrijf krachtens enige overeenkomst met de klant te verlenen of verleende (horeca)dienst dan wel met de accommodatie waarin een zodanige (horeca)dienst werd verleend of moest worden verleend.

12.10De in artikel 12.9 bedoelde vrijwaringsverplichting geldt ook indien de horecaovereenkomst met de klant en/of de gast geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.

 

13 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GAST EN/OF KLANT

13.1De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

13.2 Op alle kamers geldt een rookverbod. In geval van overtreding staat hier een boete op van €150,00. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer à €300,00 extra aan je worden doorbelast.

MyHotel Steenwijk

Oostermeentherand 2 B/C,

Steenwijk, 8332 JZ  |  info@myhotelsteenwijk.nl

bottom of page